10289

Zbraně a legislativa

Zde jsou zveřejňovány odpovědi na dotazy které mi zasíláte. Předmětem je problematika zbraní, střeliva a legislativy zejména ve vztahu k ostrostřeleckým sborům.

2011-09-04 22:17:22Mgr. Milan Sklenář

Černý prach

2011-09-04 22:16:11

Černý prach je nejstarší známá výbušnina. Používá se jako střelivina, ale také k trhacím pracem. Je velmi nebezpečný z důvodu velmi snadné iniciace. Má značnou citlivost tření. Je mnohem citlivější na vnější podněty něžli moderní nitrocelulózové bezdýmé prachy. Dosahuje výbuchového tepla 2380°C a energie 244 kj/kg. Detonační rychlost je 380 m/s. Je silně hydroskopický a z toho důvodu se dobře zneškodňuje namočením do vody. Používá se mimo jiné jako výmetná náplň do pyrotechnických efektů, osvětlovacího střeliva, k výrobě zpožďovačů, časovaných zapalovačů, zápalnic apod. Černý prach se skládá v různých poměrech z dusičňanu draselného ( ledek draselný, sanytr ), dřevěného uhlí a síry. Poměr se mění dle druhu použití. Jako střelivina poměr 75% ledku, 15% uhlí a 10% síry. Trhací prach je 3 x rychlejší a skládá se z 80% ledku a 20% uhlí. Dělový prach se skládá z 75% ledku, 12,5% uhlí a 12,5% síry. Prach do zápalnic se skládá z 75% ledku, 20% uhlí a 5% síry. Při iniciaci často malé žhavé částečky prachu odletují do poměrné velké vzdálenosti a tak dochází k nechtěným problémům, jako jsou exploze odložených prachovnic, nechtěný výstřel sousedního děla, exploze nádob na černý prach. Stejně tak zůstávají delší dobu žhavé částečky prachu v hlavních zbraní a děl. Zejména u hrubšího prachu. Z toho důvodu je znovunabití zbraně nebezpečné a dochází ke zraněním. Zkrátka při manipulaci s černým prachem buďte vždy opatrní a při střelbě střelný prach přechovávejte v uzavřených nádobách očištěných od zbytků prachu v bezpečné vzdálenosti od zbraně či děla a před znovunabitím zbraně dodržujte dostatečný časový odstup a zeména u děl kartáčem protáhněte hlaveň.

2011-08-10 14:19:17

Rozšířeným chybným názorem je, že střelné zbraně ( černopraché předovky ), které sbory ostrostřelecké používají, nepodléhají zákonu o zbraních a střelivu č. 119/2002 Sb. Opak je pravdou. V souladu s ustanovením § 7 písm. b) z.č. 119/2002 Sb. jsou zbraně jednoranové a dvouranové zkonstruované na principech doutnákových, kolečkových, křesadlových nebo perkusních zámkových systémů zařazeny do kategorie "D". Vzhledem k uvedenému se na tyto zbraně vztahují i další ustanovení zákona o zbraních. ( Dále bude používán termín černopraché předovky ). Ve stejné kategorii jsou zařazeny zbraně historické ( vyrobené do 31.12.1890 a to včetně hlavních částí zbraní ) § 7 písm. a) z.č. 119/2002 Sb.

2011-08-10 14:07:50

Perkusní revolvery a ostatní opakovací a více nežli dvouranové zbraně zkonstruované na principu perkusních zámkových systémů spadají do jiné kategorie zbraní dle zákona o zbraních a střelivu a to kategorie "C". K jejich nabytí, držení a nošení je nezbytné vlastnit zbrojní průkaz ( § 6 písm. d) z.č. 119/2002 Sb. ).

Vybraná omezení vztahující se na zbraně kategorie "D" - černopraché předovky :

2011-08-10 14:04:10

2011-08-10 14:02:31

Zbraně kategorie "D" nebo střelivo do této zbraně může nabývat do vlastnictví a držet nebo nosit fyzická osoba starší 18 let způsobilá k právním úkonům ( § 15 odstavec 2 z.č. 119/2002 Sb. ).

2011-08-10 14:00:25

Z výše uvedených zbraní kategorie "D" ( černoprachých předovek ) lze střílet jen na střelnici. Dobrá zpráva pro všechny ostrostřelce je, že zde platí výjimka pro divadelní představení, rekonstrukce historických bitev a jiné kulturní akce kde nesmí být použity střely ! ( § 15 odst. 2 z.č. 119/2002 Sb.) Střelbu lze vést pouze z výše uvedených typů zbraní kategorie "D", které jsou označeny platnou zkušební značkou a při dodržení všech bezpečnostních pravidel.

2011-08-10 13:53:56

Další povinnost zajistit zbraň kategorie "D" proti ztrátě, zneužití a odcizení je stanovena v § 15 odst. 4 z.č. 119/2002 Sb. Způsob zajištění zbraní kategorie "D" je individuální záležitostí narozdíl od jiných kategorií zbraní.

2011-08-10 13:28:33

Zákon o zbraních a střelivu umožňuje pouze několika málo subjektům nosit na veřejnosti zbraň viditelně ( policie, armáda apod. ). Také na zbraně kategorie "D" se vztahuje zákaz nosit zbraň na veřejnosti nebo na místě veřejnosti přístupném viditelně ( § 15 odst. 5 písm. a) z.č. 119/2002 Sb. ). Vzhledem k tomu, že v souladu s ustanovením § 76a odst. 1 písm. c) z.č. 119/2002 Sb. hrozí za porušení pokuta do výše 15 000,-Kč. myslím, že každý rád investuje do stylového pouzdra na zbraň. V případě konání rekonstrukce historických bitev, kulturních akcí apod. lze s odkazem na výše uvedené vysvětlení k § 15 odst. 2 z.č. 119/2002 Sb. na viditelné nošení černoprachých předovek kategorie "D" uplatnit uvedenou výjimku.

2011-08-10 13:21:09

Co se týká černého prachu do předovek, je zákonem zakázáno držiteli zbraně přechovávat více nežli 3 kg. černého prachu a 1000 zápalek ( § 15 odst. 5 písm. c) z č. 119/2002 Sb.).

2011-08-10 13:18:37

Důležité omezení pro držitele zbraně kategorie "D" na které není výjimka je uvedeno v § 15 odst. 5 písm. b) z.č. 119/2002 Sb. Držitel zbraně kategorie "D" nesmí zbraň nosit nebo s ní na veřejnosti nebo na místě veřejnosti přístupném jakkoliv manipulovat, pokud je jeho schopnost k této činnosti snížena požitím alkoholických nápojů, návykových látek, léků nebo v důsledku nemoci. Porušením uvedeného omezení je naplněna skutková podstata přestupku dle § 76a odst. 1 písm. d) z.č. 119/2002 Sb., za což může být uložena pokuta do výše 30 000,-Kč.

2011-08-10 12:42:15

Pro osoby, které jsou držitelé zbrojního průkazu, může mít uložení pokuty za přestupek velmi tvrdé dopady a to odnětí zbrojního průkazu z důvodu ztráty spolehlivosti. Za spolehlivého se nepovažuje ten, kdo byl pravomocně uznán vinným ze spáchání více nežli jednoho přestupku § 23 odst. 1 písm. c) z.č. 119/2002 Sb. Stěstím pro většinu z nás je, že se nezapočítávají přestupky v dopravě s výjimkou jízdy pod vlivem alkoholu a jiných toxi látek. Pro kolegy, kteří jsou držitelé registrace dle zákona o nakládání s bezpečnostním materiálem dle z.č. 310/2006 Sb. je zákon neúprosnější. Zde postačuje pouze jeden přestupek na to, aby byla registrace zrušena a držitel musel své pancéřové mazlíky apod. převést na jiného držitele registrace. Bohužel 3 roky s bezpečnostním materiálem nesmí ani nakládat, takže pokud vlastnil např. OT 64 SKOT, tak se po silnici nesveze, což by mne velmi mrzelo.